0888611651 rlco@abv.bg

Изпълнени проекти

 • 2022

Сътрудничество и съвместна дейност с Община Никопол по проект BG05M9OP001 –  6.002-0092 „Патронажна грижа + в община Никопол“ по ОПРЧР 2014-2020, процедура  BG05M9OP001–6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2”

БФП за Сдружението в размер на 3  821,35 лв.

 

 • 2021 – 2022

Сътрудничество и съвместна дейност с Община Никопол по проект BG05M9OP001–  6.002-0092 „Патронажна грижа + в община Никопол“ по ОПРЧР 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +”

БФП за Сдружението в размер на 7 642,70 лв.

 

 • 2020 – 2021

Сътрудничество и съвместна дейност с Община Никопол по проект BG05M9OP001–       2.103-0042 „Патронажна грижа в община Никопол“ по ОПРЧР 2014-2021, процедура BG05M9OP001–2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”

БФП за Сдружението в размер на 3 125,14 лв.

 

 • 2019 – 2020

Сътрудничество и съвместна дейност с Община Никопол по проект BG05M9OP001– 2.040-0063 „Патронажна грижа в община Никопол“ по ОПРЧР 2014-2020, процедура  чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

БФП за Сдружението в размер на 7 550,24 лв.

 

 • 2019 – 2021

Партньор на Община Видин по проект „Заедно за по-добър живот“ –                                                                                                                             BG05M9OP001-2.018-0044-С01 по ОПРЧР и BG05M9OP001-2.018-0044-2014BG05M2OP001-С01 по ОПНОИР

БФП в размер на 145 423,70 лв. общо за Сдружението по ОП РЧР и ОП НОИР

 

 • 2018 – 2019

Бенефициент по проект BG05M9OP001-1.023-0058 „Новите предприемачи“

Финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансиран от ЕСФ

БФП в размер на 145 340,80 лв.

 

 • 2017 – 2018

Партньор на ЕМА ЕООД по проект BG05M9OP001-4.001-0041 „Европейски модел за устойчива заетост и развитие“

Финансиран по ОП РЧР 2014-2020, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

БФП за Сдружението в размер на 7 740 лв.

 

 • 2016-2018

Партньор на Община Искър по проект „Приятели“ BG05M9OP001-3.001-0039

Финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

БФП за Сдружението в размер на 12 728 лв.

 

 • 2016-2017

Партньор на  „ЦВ секюрити” ООД по проект BG05M9OP001-1.002-0015 „Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 годишна възраст в район от Северозападна България”

Финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „АКТИВНИ“

БФП за Сдружението в размер на 19 700 лв.

 

 • 2015 – 2017

Сътрудничество и съвместна дейност с Община Искър по проект „Грижи за достоен живот 4” на общината по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура: BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»

Финансиран от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020 г.

БФП за Сдружението в размер на 18 448,00 лв.

 

 • 2013 – 2014

Бенефициент по проект Европейски център за младежка заетост и предприемачество с партньори Сдружение „Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи” и Rickter company Великобритания

Финансиран по ОП РЧР 2014-2020 г. „Без граници – компонент 1” фаза 2

БФП в размер на 195 079 лв.

 

 • 2010 – 2012

Бенефициент по проект Еко – арт работилници „Забрави различията” BG10/A1.2/330/R3 по програма „Младежта в действие” 2007 – 2013

Размер на финансирането – 13 068 евро

 

 • 2009

Бенефициент по проект „Граждански мониторинг върху местните стратегии и планове – инструмент за публичност и ефективност“ с партньори Читалище ЛИК и Сдружение „Център Отворена врата” Плевен.

Финансиран от Институт „Отворено общество”.

Размер на финансирането – 3000 евро.

 

 • 2008 – 2009

Бенефициент по проект „Алтернатива за пълноценен живот“ с партньор Медицински Университет Плевен.

Финансиран  чрез АСП по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси” –  схема Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” фаза 1

БФП в размер на 85 849 лв.

 

 • 2006 – 2008

Партньорство на Фонд за превенция на престъпността ИГА – Пазарджик по проекти:

 • ENTER, финансиран от правителството на Кралство Холандия;
 • „Подобряване на междуинституциалното сътрудничество в областта на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”, финансиран от Фонд за глобални възможности към Британското външно министерство;
 • „Да служи и подобрява. Фасилитиране избора на местни обществени посредници”, финансиран от Фонд за демокрация на ООН;
 • Съучредители на Национална мрежа за превенция на престъпността, финансирана от Програма МАТРА КАП на Холандското правителство.