0888611651 rlco@abv.bg

Политика за защита на личните данни

С настоящото Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“ (Сдружение РЛЧО, Сдружението) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване и изпълнение на задължения по трудов/граждански договор или за участие в изпълнявани от Сдружението проекти.

 Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по трудов/граждански договор, са следните:

 • Име, презиме и фамилия; ЕГН;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Контакти: телефон и електронна поща;
 • Здравни данни: медицинско свидетелство за започване на работа;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Информация относно предмета на трудовия/граждански договор или проекта – информация относно образование, трудов стаж, професионален опит и други;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка;

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на трудов/граждански договор или споразумение за участие в проект, по който Вие сте страна.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на трудовите правоотношения или проектите, включително за целите на изпълнение на законодателни изисквания. 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Сдружение РЛЧО зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Сдружението да предостави от регистъра Ваши лични данни на държавни институции с оглед изпълнение на нормативно задължение (МТСП, АЗ, НОИ и т. н.). Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита;

В определени случаи споделяме Вашите данни с държавни институции, управляващ орган или на основание легитимния интерес на Сдружение РЛЧО да изпълни задълженията си като работодател, бенефициент или партньор при изпълнение на проекти.

При изпълнение на задълженията си по определени дейности, Сдружение РЛЧО може да разкрие Вашите данни на партньори от ЕС, които изпълняват дейности съвместно със Сдружението извън територията на Република България. 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Сдружение РЛЧО съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по договори, както следва:

Трудовите/граждански договори и финансовите документи, които са съществена част от тях –    максимален законово определен срок години, считано от датата на сключване;

Споразуменията за участие в проекти – в зависимост от изискванията на финансиращата страна.   

Вашите права по отношение на личните Ви данни.

При спазване на българското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Сдружение РЛЧО:

 • Да получите достъп до Вашите личните данни, които Сдружението обработва, и да получите копие от тях;
 • При непълнота или неточност на данните, които Сдружението обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 • Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 • В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 • Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
 • Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1, етаж 3, стая 318 ел. поща: rlco@abv.bg