0888611651 rlco@abv.bg

Устав на организацията

I.          ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Сдружението е юридическо лице С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на Общото събрание.

       /2/ Сдружението е самоуправляваща се, неполитическа организация, която работи върху принципите на хуманизма, демократизма и гласността.

       /3/ Сдружението отговаря за задълженията си  със своето имущество.

       /4/ Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 /1/ Наименованието на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност е “Развитие на личността и човешките общности” .

     /2/ Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението,  номера на съдебната регистрация и Булстат се посочват в документите от официалната кореспонденция на Сдружението.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището и адресът на Сдружението са: Плевен, ул.”Неофит Рилски”46 –Б-10.

СРОК

Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5    /1/ Сдружението осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

/2/Сдружението осъществява следния предмет на дейност: изучаване,анализ и подпомагане процеса на устойчиво развитие на личността и човешките общности  чрез утвърждаване принципите на гражданското общество на местно и регионално равнище.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.6. Основни цели на Сдружението са:

 • Утвърждаване върховенството на закона.
 • Насърчаване на плурализма във всички сфери на обществения живот.
 • Окуражаване на участието на гражданите при вземане на решения.
 • /изм. От 17.07.2007 год. /Насърчаване на развитието и равнопоставеността на жените, децата и младежите, възрастните хора,  социалноизолираните и маргинализирани общности             и          интегрирането им        в          гражданското общество,             политическия                          и икономическия живот. 
 • Повишаване на        информираността        на        гражданите,     тяхната            правна,            социална                          и гражданска култура и активност.
 • Насърчаване участието на гражданите в изпълнението на проекти, подобряващи здравния и демографски статус на населението, жизнената среда, екологията, местната инфраструктурата  и развитието на пазара на труда .
 • Увеличаване професионализма и социалната реализация на конкретни целеви групи.
 • Предотвратяване на конфликти и преодоляване на последиците от такива, включително мирно уреждане на групови конфликти и съвместяване на групови интереси.
 • Устойчиво развитие на местно и регионално равнище чрез насърчаване                          на съществуващи и изграждане на нови партньорства с  органите за местно

самоуправление, органите на реда, държавните институции, бизнес средите, медиите                   и др.  в полза на общността.

 • Установяване на връзки и съвместна дейност със сродни организации в страната, на Балканския полуостров, в Европа и света.
 • Развитие на изследователска, информационна, образователна и консултантска дейност,свързана с целите на този устав.
 • /нов текст 17.07.2007 год./ Превенция на престъпността, в т. число сред малолетни, непълнолетни и младежи.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

 1. Набиране на благотворителни активи и финансови ресурси от отделни граждани, юридически лица, обществени и държавни учреждения, бюджетни институции, фондации и подпомагащи програми от страната и чужбина.
 2. Реализация на проекти и програми, въз основа оценка на актуалните потребности                          на общността.
 3. Организиране на медийни, застъпнически кампании, семинари, конференции, лобистки срещи и др. дейности в реализация на целите на Сдружението.

4.Сътрудничество и партньорство с местни и държавни органи, граждански организации, делови и бизнес среди,  медии .

 1. / нова 04.01.2005 год./Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, по този Устав, и приходите от която се използват за постигане на определените в него цели.
 2. / нова 04.01.2005 год./ Предметът на стопанската дейност по т.5 е :
 • посредническа дейност по наемане на работа – посредническа дейност по наемане на работа

/допълнение от 06.03.2009 год./ на търсещите работа лица в Република България и / или                           в чужбина.;

 • проучвания на общественото мнение и пазарни проучвания;
 • консултантска дейност;
 • информационни услуги;
 • обучение;
 • информационни кампании;
 • промоции и презентации;
 1. / нова 04.01.2005 год./ Извършването на стопанската дейност ще се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответният вид стопанска дейност.

II.        ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.8 /1/ Членуването в Сдружението е доброволно.

     /2/ Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което споделя неговите цели и средствата за постигането им, изпълнява настоящия Устав                      и плаща редовно членския си внос.

Чл.9. Права на членовете на Сдружението:

 1. Да участва в управлението на Сдружението.
 2. Да бъде информиран за дейността на Сдружението.
 3. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
 4. Да осъществява контрол върху дейността на Сдружението и органите му за управление. Чл.10. Задължения на членовете на Сдружението:
 5. Да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
 6. Да внася редовно членския си внос.
 7. Да съдейства за издигане на обществения авторитет на Сдружението и за увеличаване на имуществото му.

Чл.11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 12. Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет на Сдружението, който разглежда молбата

задължително в тримесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането                      на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 13 /1/ Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на юридическото лице;
 5. при отпадане.

      /2/  Решението за изключване се взема от Общото събрание при поведение, което прави                  по-нататъшното членство несъвместимо.

      /3/  Отпадането на членство е налице когато има системно невнасяне на членски внос и/или системно неучастие  повече от 1 година  в дейността на Сдружението. Отпадането                   се констатира от Управителния съвет по документи и с  решение на УС се прекратява членството.

 

III.       ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл. 15. /1 / Източниците на средства за сдружението са членски внос, собствена дейност, дарения и спонсорство, от кредити и лихви по капитали, от други източници незабранени от Закона.

 /2/ Размерът на членският внос се определя от Общото събрание и се внася годишно до края         на м. Април.

/3/ В лицето на Управителния съвет може да получава дарения и да сключва договори                         за спонсорство като спазва волята на дарителя. Сдружението може да откаже да приеме дарение, ако условията при които то се дава противоречат на неговите цели и устав.

 

IV.       ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 16 . Органите на Сдружението са Общото събрание  и  Управителния съвет .

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. Членовете                          на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. /1/ Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. приема и изключва членове;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 8. приема основните насоки в дейността на Сдружението;
 9. приема бюджета на сдружението;
 10. взема решение за дължимостта и размера на членския внос;
 11. приема отчета за дейността на УС и одобрява годишния счетоводен отчет;
 12. отменя решенията на други органи на Сдружението, които противоречат на закона,устава или други вътрешни актове;
 13. освобождава от отговорност членове на УС.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7,9,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи                          на сдружението.

/3/ решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани по реда                         на чл. 25, ал. 4, 5 и 6 от ЗЮЛНЦ.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.19 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случая  Управителния съвет в месечен срок                    

не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

     /2/      /изм. От 17.07.2007 год./ Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото        за обявление в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

      /3/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, датата, часа                      и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

КВОРУМ

Чл. 20. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече                     от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага                          с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя                          на присъстващите.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 21/1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

      /2/ Член на Общото събрание няма право да гласува при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен вкл.
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
 3. предявяване на искове срещу него,предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

МНОЗИНСТВО

Чл. 22 /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.

      /2/ Решения по чл. 18  т.1 и т. 7 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

ПРОТОКОЛ

Чл. 23 /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.

      /2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря                          на събранието. Неотменима част от протокола на Общото събрание е и списъкът                          на присъстващите лица.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 24 /1/ Сдружението се управлява от Управителен съвет.

      /2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 години.

      /3/ Управителния съвет е в състав от 7 члена.

      /4/ Управителния съвет избира от своя състав Председател и изпълнителен секретар.

      /5/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 25 /1/ Управителният съвет:

 1. Представлява сдружението и определя обема на представителна власт на отделни негови членове, като същите имат еднакви права и задължения, независимо                        от вътрешното разпределение на функциите им.
 2. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание.
 3. Разпорежда се с имуществото на сдружението съгласно устава.
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността.
 6. Определя и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това.
 7. Определя адреса на сдружението.
 8. Взема решения по всички въпроси, които не са в правата на друг орган.
 9. Приема правила за работата си.
 10. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
 11. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

/2/ Заседанията на Управителния съвет/УС/ се свикват най-малко веднъж на три месеца и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС  в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие                   на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

/3/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола                          от председателстващия заседанието.

/5/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за ликвидация                   и по т. 3 и т. 6 на ал. 1 от настоящия член – с мнозинство от всички членове.

/6/ УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът                     за взетото решение бъде подписан  без забележки и възражения от всички членове. 

Чл. 26. Управителния съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона                          за счетоводството отчетност за дейността на Сдружението при спазване на принципите                        на откритост, своевременност и достоверност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 27. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия,                        с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 28 /1/ Председателят има право да извършва всички действия, които са свързани                          с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на опредени действия.       /2/ Председателят:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. представлява Сдружението   и          изпълнява        функциите,      които   са         му        възложени                          от Управителния съвет;
 4. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР

Чл. 29 /1/ Изпълнителния секретар е член на Управителния съвет и се избира от него.

      /2/ Води протоколната книга и я съхранява.

      /3/ Осъществява оперативните контакти между членовете на Сдружението, органите му                    за управление и други граждански структури. 

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 30 /1/ Контролната комисия се състои от 3 члена, които се избират от Общото събрание или Управителния съвет.

      /2/ Осъществява контрол върху дейността на Управителния съвет и Председателя                          по спазване на Закона, Устава и решенията на Общото събрание.

      /3/ При констатиране на нарушения Контролния съвет изготвя доклад, който внася                        в Общо събрание.

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

Чл. 31 /1/Общото събрание може да създаде експертна комисия.       

           /2/Експертната комисия е помощен орган към Управителния съвет и подпомага неговата дейност по разработване и реализация  на конкретни проекти  на Сдружението.

 /3/ Управителния съвет определя броя и състава на експертните групи и приема план                      за тяхната дейност.

            /4/ Членовете на Експертната комисия се отчитат за своята дейност пред Управителния съвет

V.         ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 32 /1/ Ежегодно до края на м.февруари Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт счетоводител.

      /2/ В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието                          на Сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

      /3/ При годишното счетоводно приключване се проверява годишният счетоводен отчет                     от един или няколко експерт счетоводители въз основа на счетоводството и отчета                          за дейността.

      /4/ Експерт счетоводителя се определя от Управителния съвет.

      /5/ След постъпване на доклада от експерт счетоводителя, Управителния съвет го приема заедно с годишния счетоводен отчет и  отчета за дейността .

      /6/ Съгласно Закона за Счетоводството, Управителния съвет се задължава да изготви

отчетната         информация     при      спазване          на        принципите     на        откритост,       достоверност                          и своевременност.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 33. Сдружението не разпределя печалба.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 34. На заседанията на Общото събрание, Управителния  и Експертния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления                   и    взетите            решения.          Протоколите    се         удостоверяват с          подписите        на председателя                          и на протоколчика и се съхраняват в специална книга.

VI.        ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 35. Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание;
 2. С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите                          на преобразуване на Сдружението.

      /2/ Ликвидацията  се извършва от Управителния съвет на Сдружението.Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване                      на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

VII.      ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37 /1/ Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него                     и ЗЮЛНЦ.

          /2/ Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав                          се прилагат нормите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите                          на ЗЮЛНЦ.

    Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание,

проведено на  08.10.2001 г.  в гр. Плевен членове на Сдружение “Развитие на личността                          и човешките общности”, в уверение на което са положили своите подписи под този Устав.

На Общо събрание на Сдружението, проведено на 04.01.2005 год. е прието изменение на Устава.

На Общи събрание на Сдружението, проведено на 17.07.2007 год. е прието изменение на Устава, отбелязано в текста.

На Общи събрание на Сдружението, проведено на 06.03.2009 год. е прието изменение

на Устава, отбелязано в текста.